DESIGN
RID
Latest version

Projects

  • Home
  • /
  • Projects
  • /
  • Seminar
  • /
  • สัมมนานายช่างและวิศวกร Thailand 4.0

สัมมนานายช่างและวิศวกร Thailand 4.0

  • Written by Super User
  • Category: Seminar
  • Hits: 104

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จะดำเนินการจัดทั้งสิ้น 8 ครั้ง ในเขตพื้นที่ 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (สชป.1-2), ภาคเหนือ (สชป.3-4), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สชป.5-6), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สชป.7-8), ภาคกลาง (สชป.9-10), ภาคกลาง (สชป.11-13), ภาคใต้ (สชป.14-15) และ ภาคใต้ (สชป.16-17) โดยในแต่ละพื้นที่ มีหัวข้อการสัมมนาที่แตกต่างกันออกไปตามประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละพื้นที่

ในสายงานวิชาการ ได้ตระหนักและมองเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มพูน และเผยแพร่ความรู้แก่ นายช่าง และวิศวกร ของกรมชลประทานที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน ให้มีความเข้าใจในการในการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อม และเพิ่มพูนความรู้ นายช่าง และวิศวกร ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน ในยุค THAILAND 4.0” ขึ้น เพื่อให้ความรู้ และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และยั่งยืนตลอดไป

© Copyright 2019 - DESIGN RID by CodePedant